psikolojik-test-ve-uygulamalar

Psikolojik Test Uygulamaları

Zaman zaman psikiyatrik sorunların tanımlanması yada objektif değerlendirilmesinde psikolojik testlere ihtiyaç duymaktayız. Bu testler Zeka, kişilik, psikiyatrik değerlendirme ve gelişim testleri gibi farklı türlere sahiptir.

 

WiSC-R ZEKA TESTİ

Testin Tanıtımı: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır. Herhangi bir alt testin bozulması durumunda bozulan alt testin bulunduğu bölüme ait yedek test uygulanır. Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

Testin Türü: Yetenek (zeka) testidir.Uygulanacak Yaş Grubu ve Süresi: 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi,bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve
çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.

Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi:Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve
rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

 

STANFORD BINET ZEKA TESTİ

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;

Testin Tanıtımı:Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.Zeka testidir. 2 yaştan yetişkin yaşa kadar uygulanmaktadır. Bireysel test olduğu için bir oturumda bir kişiye uygulanır. Uygulayıcı tarafından bireye, yönergeye uygun olarak sorular yöneltilir ve bireyden bu soruları yanıtlaması istenir.

Stanford-Binet zeka ölçeği 1916’dan bu yana çeşitli nedenlerle dört kez gözden geçirilmiştir.

Stanford Binet Zeka Testi Nasıl Uygulanır ve Testin Süresi Ne Kadardır?

Stanford-Binet testi grup şeklinde uygulanabilen bir test değildir. Her test bu testin eğitimini almış ve uygulama sertifikası olan uzman kişiler tarafından bireysel olarak uygulanır.

Testin süresi yaş grubu küçük çocuklara uygulandığından yaklaşık 30 dakika, daha büyüklere uygulandığında bir veya bir buçuk saat sürer.

 

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;
Testin Tanıtımı: G.H. Hildreth, N.L. Griffits, ve M.Mc. Gauvran tarafından geliştirilmiş olan Metropolitian Okul Olgunluğu Testi Ayla Oktay tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 5-6 yaş arasındaki bireylere uygulanan kişinin ilkokula başlamak için hazır, verilen yönergeleri anlayan ve uygulamayı başarabilen durumda olup olmadığını belirleyebilmek için uygulanır. Sınırlandırılmış süre sayısı vardır ve bu süre testin her alt bölümlerinden değişmektedir.

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi okula gidecek çocukların psikolojik olarak okula hazır olup olmadıklarını ölçer. Bu testin hem grup hem de bireysel olarak uygulaması mümkündür.

Test Hangi Yaş Gruplarına Uygulanıyor ve Test Kaç Dakika Sürüyor?

Beş-altı yaş arası çocuklara uygulanan bu testin süresi yaklaşık 24 dakikadır.

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ (AGTE)

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;
Testin Tanıtımı: 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocuk ruh sağlığı alanında çalışan Psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır.

Örneğin; çocuğun her iki elini kullanarak bardak kullanabilmesinden; adresini bilme becerisine kadar, daha önce sözü edilen Dil – Bilişsel, Küçük Kas, Büyük Kas, Sosyal – Öz Bakım beceri alanlarındaki gelişiminin, takvim yaşına uygun olup olmadığı puanlanmakta ve değerlendirme raporu halinde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı’na verilmektedir.

Ankara gelişim tarama envanteri (AGTE), bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.Çevre koşullarının bebek ve çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerini etkileyebileceği göz önüne alınarak envanterin gelişimsel gecikme riski taşıyabilecek alt sosyo-ekonomik düzey çocuklarına uygun olarak geliştirilmesine dikkat edilmiştir.

AGTE, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir. Bu şekilde uygulama, annelere gelişim açısından önemli davranışları daha iyi gözleyebilme ve çocukları daha iyi tanıyabilme olanağı sağlamaktadır. Bu envanter, anneler dışında babalar, bakıcılar ve öğretmenler tarafından da yanıtlanabilir. Ancak, okul veya kurumlarda uygulandığında bilgi veren kişinin çocukla olan ilişkisinin niteliğinin bilinmesi önemlidir.

Envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağlar. Envanter “Evet, Hayır, Bilmiyorum” şeklinde yanıtlanan 154 maddeden oluşmuştur.

Sorular gelişimin farklı, ancak birbiriyle ilişkili alanlarını (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba-Motor, Sosyal Beceri-Özbakım) temsil edebilecek biçimde düzenlenmiştir.

 

BENDER GESTALT TESTİ

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;

L.A. Bender tarafından geliştirilmiş olan Bender Gestalt Görsel Motor

Testin Tanıtımı:

Algılama Testi Ayşe Yalın ve Oya Somer tarafından Türkçeye uyarlanmıştır.
Kimlere Uygulanır?: Bu test, 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılır.

Nasıl değerlendirilir ve yorumlanır?: Zekanın Görsel devinimsel motor algılamasında gerilik ,regresyon, fonksiyon kaybı, ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;

Testin Tanıtımı: Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde, klinik çalışmalarda bu testten yararlanılmakla birlikte okul, işyeri gibi ortamlardaki sık rastlanan sorunlar da bu test ile tespit edilebilmektedir.

Kimlere Uygulanır?: Testin A formu 8-16 yaşlar arasındaki bireylere uygulanır, B formu ise 16 yaş üzeri bireylere özgü bir testtir.

Kimler uygulayabilir ve nasıl uygulanır?: Uygulanması özel bir uzmanlık gerektiren bu test bireye ya da bir gruba uygulanabilir. Form bireye verilerek açıklamalar okunur ve bireyden eksik cümleleri tamamlaması istenir. A formunda 56; B formunda ise 67 eksik cümle bulunmaktadır.

Nasıl değerlendirilir ve yorumlanır?: Bu test projektif bir testtir. Projektif nitelikli testler uygun bir davranış dinamiği bilgisini gerekli kılar, uygulayıcı testi analiz formuna göre değerlendirmelidir. Analiz cümleleri pozitif, negatif ve nötr olduğu belirlenerek yapılır. Pozitif, duruma ilişkin olumlu duygusal ifadeler iken; negatif, duruma ilişkin olumsuz duygusal ifadelerdir; nötr ise cümle ile alakasız duygu ifadesinin pozitif ve negatif olarak belirlenemeyen belirsiz ifadelerdir. Projektif testlerde her cümle bir davranış dinamiğini ifade etmektedir, bu yüzden bireyin ifade ettiği cümlelerin üzerinde tek tek durulur. Cümle tamamlama testinde cümlelerin, çözümleme kâğıdında belirtilen alanları vardır ve değerlendirme bu guruplara göre de yapılabilir.

GOOD-ENOUGH HARRİS BİR ADAM ÇİZ TESTİ

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;

Testin Tanıtımı: çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantı kurmayı amaçlayan bir testtir. Bireylerde zihinsel gelişmeyi ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu testte çocukla çalışabilmek için uygun ortamın oluşturulması ön koşul olarak görülmektedir.

Goodenough Zekâ Testi Nasıl uygulanır?

Çizime dayalı bir testtir. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendisi için çizer. Sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’nde belirlenen kriterler doğrultusunda resmin her bir kısmı için puan verilir. Sonra bu puanlar toplanarak toplam puanın karşılığı olan zekâ yaşı bulunur.
Goodenough Zekâ Testi, 4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan genel bir zeka testidir. Bu yaşların dışında kullanıldığında doğru sonucu vermez. Bu yüzden daha küçük ya da daha büyük yaşlardaki bireylere uygulanması doğru değildir.

Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bilgi verir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Gerektiğinde grup testi olarak da kullanılabilmektedir.

PORTEUS LABİRENTLER TESTİ

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;

Testin Tanıtımı: Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Testin Türü: Bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır.

Uygulanacak Yaş Grubu: 7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.. Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Çocuğun labirentlerdeki çıkış yolunu bulması esasına dayanmaktadır.
Uygulayıcının Niteliği ve Eğitimi: Ölçme aracını uygulayanlar, psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

KENT EGY TESTİ

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;

Testin Tanıtımı: Kent E-G-Y Testi 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemek ve patolojiyi saptamak amacıyla uygulanır. Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, hız testi değildir.

Kimlere uygulanır? 6-14 yaş arasındaki bireyler
Nasıl uygulanır? Yönerge verilirken testteki sorular okunur, ekleme yapılmaz. Eğer bireyin anlamadığına veya bilgi seviyesinin yeterli olmadığına kanaat getirilirse sorunun sadece o kelimesi

açıklanabilir. Birey “Bu da olur mu?” “Bu doğru değil mi?” diye bazı onaylama soruları sorabilir, bu durumda sadece verilen yanıtı kaydetmek gerekir. Zaman sınırlaması yoktur.

Testin Tanıtımı:

CATTEL ZEKA TESTİ

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;

Bu test R.B. Cattel tarafından geliştirimiş kültürden bağımsız olan Cattel zeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. Kültürden arınmış bir testtir. Bütün toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır.

Uygulanacak Yaş Grubu: 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel ve grup olarak uygulanabilir.

Uygulama Şekli: Uygun yaş grubuna göre bireyin kendisine verilen formu belirli bir süre
içerisinde yanıtlaması istenir.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;

Testin Tanıtımı: Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur.

Uygulanacak Yaş Grubu: 2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Uygulama Şekli: Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.

Test Hakkında Ayrıntılı Bilgi;

Testin Tanıtımı:

GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir. Buradan elde edilen sonuca bakılarak kabaca IQ seviyesine ulaşılır.

 

İletişim Bilgilerimiz

Telefon: 0216 575 68 35

iletisim@sarahmerveahmad.com

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Yardım almak için formu doldurun size ulaşalım.